top of page

無限美麗潘頓再騎可補中第四場四班 1650米


上場見佢慢閘的「紅海勁」,買咗真係嚇到周身震,但係竟然可以由近尾的位置追入Q,只以一條頸位負於前領贏馬的「開心勇駒」,用潘頓竟然可以有唔同的表現,這匹經常近而未贏馬匹,潘頓唔放手務求替馬匹開齋,只要出閘順利更添勝望。在 292 場次爆大冷贏馬的「美麗歡聲」,之後三仗都跑入第三名,證明贏馬一役並非符碌,而跟前或留住追都能走近,五歲法國馬今季才踏入正軌,上季在二班起步減分已多,用鍾易禮減磅會更好跑,可望再添頭馬。第五場三班 1200米


上仗以一個鼻位落第的「添開心」,負於今季三捷的「銀壇精英」,進步中的四歲馬今季也同樣三捷,仍處於升浪中,跑法機動跟或放都有表現,在三班已站隱陣腳,巴度亦與此駒合拍,排五檔形勢會比上仗好,面對升勢勁的「精算暴雪」可能較難贏,位置一席卻可期。上仗排大外檔都近的「精算暴雪」,跑第四名保持六戰都有獎金,谷草性能也可應付,今次與前仗一樣排在三檔,已有了兩次谷草經驗,前置型馬匹於谷草急彎一向會賺,非三班可留的馬可望在谷草取得頭馬。第九場四班 1200米


已有谷草績的「無限美麗」(上圖),上仗一換上潘頓只以一個頭位追不及初出的不明物體「時尚風趣」入Q,大前仗此程贏馬一役的姿態輕鬆,此駒要慳住跑才能發揮到追勢,潘頓掌握到此駒的發力點,上場的強勁追勢甩開第三名的馬匹近三個馬位,非一般四班對手可與牠一爭,蔡約翰馬房近期頻頻出擊,今晚五匹馬亦有實力,潘頓再騎可補中兼升班。膽易腳難的場合,向冷冷地的「多利神駒」埋手,今季只跑了五仗,上場轉倉的名次上是跑第八名,卻只是負四個半馬位,正是與前駒同場,因為頭兩名馬匹甩開咗,計第三至八名的馬匹是在不足兩個馬位內過終點,而「多利神駒」造的末段時間為最快的一匹,今次負磅減輕排八檔,隨時在外面追入串半冷Q。馬王六環彩提供


第四場

5紅海勁

9美麗歡聲

第五場

3添開心

5精算暴雪

第六場

1電訊飛車

10馬有運

第七場

1亞機拉

4獨角獸

第八場

3有財有勢

10心想事成

第九場

1無限美麗

6多利神駒


(馬王     28/2/2024)

113 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page