top of page

雪勇神駒力足連捷第八場 第三班 1200米


方厩「常常有餘」上仗大外檔起步焗住留後包尾,轉彎入直路仍居後,末段在馬群中追回頗多失地,今次埋門與「果然駿」「天分高」彈草閘磨勵追馬鬥心,改配布文排四檔可留守內叠伺機而動,馬兒今期長期有態四戰均接近,尤其052場配陳嘉熙馬有人冇未能駕馭錯失良機,有布文可望為牠增添勝仗。


「自然輝煌」「紅運帝王」上仗悦目仍可拖,後駒檔劣恐影響爭勝,「風繼續吹」上班輕磅仍有望入位,「穿甲鷹」上仗外叠望空落敗,試閘有前有後可再跟。
第九場 第三班 1200米


上場一出即勝的「雪勇神駒」(上圖),臨場票數信心十足成為兩倍半大熱,這匹「花旗」子嗣貴為上季拍賣會第二高身價馬匹,以上仗取勝姿態及賽前明刀明槍操練手法,以其質素及進度當然希望扶搖直上,今仗升班減九磅只負119磅,可以一如同父馬「加州星球」再捷,上仗蹄下敗將「明駿福星」周日再出補中,以其作戰經驗豐富尚且不敵首次上陣的「雪勇神駒」,「雪勇神駒」上場表現只是冰山一角。


「紫雲冰」今季大熟大勇,上場泥地亦跑入位置仍需注視;「越駿知己」近七仗未失Q,135磅可能影響只作配;「幸運旅程」二檔慳位配班仔成冷可拖一票;「張燈結綵」長期在作戰狀態只待扑鎚,上場輸俾「金爵士」轉彎飛出七八叠波健士達成任務,今場配嘉里成冷肯起筷可構成冷Q。老兵Bingo第三口孖T提供


第八場 2常常有餘 > 1自然輝煌 3紅運帝王 6穿甲鷹 9風繼續吹


第九場 11雪勇神駒 > 1越駿知己 3紫雲冰 4張燈結綵 9幸運旅程(老兵Bingo 21/12/2022)

130 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page